Psychoterapia jest rodzajem pomocy, leczenia ale i rozwoju osobistego w wielu obszarach życia. Stosuje się ją w zaburzeniach natury psychicznej, w zaburzeniach zachowania lub w przypadku problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym. Może być traktowana jako sposób rozwoju zawodowego, bądź wsparcie w poszukiwaniu sensu, równowagi , kontaktu z innymi lub większej efektywności w różnych dziedzinach życia. Opiera się na profesjonalnej relacji pomiędzy klientem/pacjentem a wyszkolonym psychoterapeutą.

W pracy indywidualnej kilka pierwszych spotkań ma formę konsultacji i poświęconych jest określeniu kierunku pożądanej przez Klienta zmiany. Psychoterapeuta pomaga określić obszar trudności oraz zaplanować najlepszą formę wsparcia. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji.

Sesje odbywają się w formie regularnych spotkań, które mają określoną częstotliwość -
raz w tygodniu o stałej porze i trwają 50 minut.

Psychoterapia jest procesem, czasami powolnym i długotrwałym, który zmierza do poprawy w funkcjonowaniu oraz zmianie jakości życia Klienta. Prowadzi do poczucia sprawczości oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy Klient uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Dzieciom i młodzieży zmagającym się z różnymi trudnościami proponuję terapię indywidualną, terapię grupową lub terapię rodzinną. Dobranie optymalnej formy terapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne, na które zapraszam dziecko razem z rodzicami.

Oferuję pomoc w następujących trudnościach:

 • nieradzenie sobie ze stresem
 • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
 • zaburzenia zachowania (agresja, częste i gwałtowne napady złości, przekraczanie norm społecznych, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno - buntownicze),
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja)
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
 • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
 • zaburzenia jedzenia

Terapia dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna zajmuje się rodziną, jako całością, jako systemem, który kształtuje poszczególnych jej członków poprzez długoterminowe wzajemne oddziaływania i relacje. 

Przedmiotem oddziaływań i pracy w terapii rodzin są wzajemne relacje i zachodzące, w systemie, interakcje oraz ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych osób w rodzinie.

Na terapię zapraszam rodziny, których członkowie czują, że zanika bliskość, wskutek konfliktu w rodzinie, konfliktu pokoleniowego lub w wyniku problemów jednego z jej członków,
a w szczególności kiedy:

 • dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych,
 • występują trudności wychowawcze,
 • członkowie rodziny stają w obliczu straty, na przykład śmierci lub choroby,
 • pojawiają się sytuacje kryzysowe, na przykład rozwód lub separacji
 • ktoś cierpi z powodu choroby somatycznej lub psychicznej

Terapia przynosi najlepsze efekty kiedy objęci są nią wszyscy członkowie rodziny.

Pierwsze spotkanie pozwala na poznanie problemów, z którymi się zgłaszacie i zlokalizowaniu ich źródeł. Na podstawie informacji płynących od Was określimy cele terapii i rozpoczniemy jej realizację.

Spotkania odbywają się raz na 2-4 tygodnie.

Sesja terapeutyczna trwa 90 min.

W spotkaniu zwykle uczestniczą wszyscy członkowie rodziny, zamieszkujący pod jednym dachem.

Celem terapii par/małżeństw jest przezwyciężenie konfliktów i sytuacji kryzysowych, lepsze porozumienie oraz większa harmonia w związku. Psychoterapia umożliwia partnerom uświadomienie źródeł problemu i konstruktywną pracę nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, poprawę jakości wzajemnych relacji i porozumienie.

Na terapię pary / małżeństwa mogą zgłosić się, by:

 • uzyskać pomoc w rozwiązaniu trudności i konfliktów w ich relacji
 • uzyskać wsparcie w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową
 • popracować nad rozwojem i poprawą wzajemnych relacji

Psychoterapia małżeńska/par to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i jego celem jest określenie trudności, jakie zgłaszają zainteresowani oraz omówienie wzajemnych oczekiwań dotyczących pożądanych zmian. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji.

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Czas trwania sesji - 60 minut.